สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) Master of Education (Educational Technology)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) M.Ed. (Educational Technology)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอน/อาจารย์สอนศิลปะ

                     (2) ที่ปรึกษาด้านศิลปะ

                     (3) นักวิชาการด้านศิลปศึกษา

                     (4) นักออกแบบประยุกต์ศิลป์

                     (5) ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านศิลปะ  

                     (6)ผู้ออกแบบ/จัดการนิทรรศการศิลปะ

                     (7) ศิลปิน (ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ)

ปรัชญาหลักสูตร

ครูฟิสิกส์ที่ดีเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับดำเนินงานจัดการด้านเทคโนโลยีการศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ

2). เพื่อผลิตบุคลากรให้มีทักษะและความคิดริเริ่มสามารถพัฒนาการออกแบบ การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

3). เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการสำหรับทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4). เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา

5). เพื่อผลิตผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาทำหน้าที่วิจัยพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาใหม่ๆ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

รองศาสตราจารย์.ดร.มนัส แซ่ด่าน

▪ Ph.D. (Physical Chemistry) Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France (1992) ▪ วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526) ▪ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2520)

อาจารย์ ดร. งามจิตต์เจียรกุลประเสริฐ

▪ D.Sc. (Astronomy) Tohoku University, Japan (2008) ▪ M.Sc. (Astronomy) Tohoku University, Japan (2005) ▪ วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2543) ▪ วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)

ผศ. ดร. พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ

▪ Ph.D. (Physics) University of Wisconsin-Madison, USA (2010) ▪ วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

ผศ. ดร. อรอนงค์แช่มเล็ก

▪ ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) ▪ วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) ▪ วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)

อาจารย์ กิตติศักดิ์ศรีวงค์ษา

▪ กศ.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553) ▪ ค.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2548)

Translate »