สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ) Master of Education (Special Education Psychology)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ) M.Ed. (Special Education Psychology)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอน/อาจารย์สอนศิลปะ

                     (2) ที่ปรึกษาด้านศิลปะ

                     (3) นักวิชาการด้านศิลปศึกษา

                     (4) นักออกแบบประยุกต์ศิลป์

                     (5) ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านศิลปะ  

                     (6)ผู้ออกแบบ/จัดการนิทรรศการศิลปะ

                     (7) ศิลปิน (ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ)

ปรัชญาหลักสูตร

ครูฟิสิกส์ที่ดีเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ นักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

2). . เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้นักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

3). เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการสอน การให้การปรึกษาแก่นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้

4). เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการปรับพฤติกรรม การให้การปรึกษาและช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 

5). เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้สามารถทำวิจัย เสนอแนะความคิดเห็นแก่ชุมชน และจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

รองศาสตราจารย์.ดร.มนัส แซ่ด่าน

▪ Ph.D. (Physical Chemistry) Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France (1992) ▪ วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526) ▪ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2520)

อาจารย์ ดร. งามจิตต์เจียรกุลประเสริฐ

▪ D.Sc. (Astronomy) Tohoku University, Japan (2008) ▪ M.Sc. (Astronomy) Tohoku University, Japan (2005) ▪ วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2543) ▪ วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)

ผศ. ดร. พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ

▪ Ph.D. (Physics) University of Wisconsin-Madison, USA (2010) ▪ วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

ผศ. ดร. อรอนงค์แช่มเล็ก

▪ ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) ▪ วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) ▪ วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)

อาจารย์ กิตติศักดิ์ศรีวงค์ษา

▪ กศ.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553) ▪ ค.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2548)

Translate »