สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) Master of Education (English Language Teaching)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) M.Ed. (English Language Teaching)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

                     (2) นักวิจัย

                     (3) ผู้แปล ล่าม

                     (4) พนักงานโรงแรม หรือพนักงานในธุรกิจการท่องเที่ยว

                     (5) ผู้เขียนข่าว ผู้เขียนบทรายการด้านสื่อสารมวลชน

                     (6) ผู้ประสานงาน หรือบุคลากรในองค์กรระหว่างประเทศ

ปรัชญาหลักสูตร

ครูฟิสิกส์ที่ดีเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านการสอนภาษาอังกฤษ

2). . เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัย และความเชี่ยวชาญในการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3). เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม

4). เพื่อพัฒนาความสามารถและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่บุคลากรประจำการในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5). เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

รองศาสตราจารย์.ดร.มนัส แซ่ด่าน

▪ Ph.D. (Physical Chemistry) Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France (1992) ▪ วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526) ▪ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2520)

อาจารย์ ดร. งามจิตต์เจียรกุลประเสริฐ

▪ D.Sc. (Astronomy) Tohoku University, Japan (2008) ▪ M.Sc. (Astronomy) Tohoku University, Japan (2005) ▪ วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2543) ▪ วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)

ผศ. ดร. พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ

▪ Ph.D. (Physics) University of Wisconsin-Madison, USA (2010) ▪ วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

ผศ. ดร. อรอนงค์แช่มเล็ก

▪ ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) ▪ วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) ▪ วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)

อาจารย์ กิตติศักดิ์ศรีวงค์ษา

▪ กศ.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553) ▪ ค.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2548)

Translate »