สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(4 ปี)

Bachelor of Education Program in Physics

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) Bachelor of Education (Physics)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศษ.บ. (ฟิสิกส์) B.Ed. (Physics)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอนสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเน้นความรู้เฉพาะ

                         สาขาฟิสิกส์ ในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา

                     (2) นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา

                     (3) ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านฟิสิกส์ศึกษา

                     (4) พนักงานขายและส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางการ

                         ศึกษา

                     (5) อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

ปรัชญาหลักสูตร

ครูฟิสิกส์ที่ดีเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและศรัทธาในวิชาชีพครูสอนฟิสิกส์ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

2). เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้พื้นฐานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติด้านฟิสิกส์ อันจะสามารถนำไปอธิบายถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

3). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดระบบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์แก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการสร้างความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

รองศาสตราจารย์.ดร.มนัส แซ่ด่าน

▪ Ph.D. (Physical Chemistry) Universite Louis Pasteur, Strasbourg, France (1992) ▪ วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526) ▪ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2520)

อาจารย์ ดร.งามจิตต์ เจียรกุลประเสริฐ

▪ D.Sc. (Astronomy) Tohoku University, Japan (2008) ▪ M.Sc. (Astronomy) Tohoku University, Japan (2005) ▪ วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2543) ▪ วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)

ผศ. ดร. พงษ์ลัดดา ปัญญาจิรวุฒิ

▪ Ph.D. (Physics) University of Wisconsin-Madison, USA (2010) ▪ วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

▪ ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) ▪ วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) ▪ วท.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)

อ.ดร.กิตติศักดิ์ ศรีวงศ์ษา

▪ กศ.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553) ▪ ค.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2548)

Translate »