สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(4 ปี)

Bachelor of Education Program in Mathematics

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) Bachelor of Education (Mathematics)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) B.Ed. (Mathematics)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน

                     (2) นักวิชาการศึกษา

                     (3) อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คณิตศาสตร์

ปรัชญาหลักสูตร

สร้างบุคลากรในการสอนคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณของความเป็นครู

2). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษา
คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ

3). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและคิดอย่างสร้างสรรค์

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

อาจารย์ อรรฆพร วงษ์ประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม

▪ วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) ▪ วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)

อาจารย์ สุบิน ยมบ้านกวย

▪ กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550) ▪ วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2540)

อาจารย์ ผกามาส พะวงษ์

▪ วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) ▪ ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541)

อาจารย์ วรกฤษณ์ ศุภพร

▪ Dr.rer.nat. (Algebra) University of Potsdam, Germany (2015) ▪ วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) ▪ วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2543)

อาจารย์ สินีนุช สุวรรณาภิชาติ

▪ Ph.D. (Mathematics) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2014) ▪ M.Sc. (Mathematics) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2010) ▪ วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)

Translate »