สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี)

Bachelor of Education Program in Chinese

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) Bachelor of Education (Chinese)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศษ.บ. (ภาษาจีน) B.Ed. (Chinese)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอนภาษาจีนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาในหน่วยงานของ

                         รัฐบาล เอกชน และสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     (2) นักแปลหนังสือ

                     (3) ล่ามแปลภาษาจีน

                     (4) เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านภาษาจีน

                     (5) ผู้ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน

                     (6) นักวิชาการด้านจีนศึกษา

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งเน้นการจัดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ สร้างบุคลากรทางด้านการสอนภาษาจีนที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนให้มีทักษะในการใช้ภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนได้อย่างชำนาญ และถูกต้อง

2). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีนได้แก่ ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ การแปล การล่ามวรรณคดี และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

3). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดภาษาจีน การผลิตสื่อการสอนและการใช้เทคโนโลยี การวัดและประเมินผล ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดจนการแสวงหาแหล่งเรียนรู้จากแหล่งภายนอก

4). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี มีความรู้ มีความรักความศรัทธาในวิชาชีพ รู้จักพึ่งพาตนเอง และหมั่นเพียรพัฒนางานที่รับผิดชอบอยู่เสมอรวมทั้งสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

5). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านภาษาจีนและสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับ
ภาษาจีนในอนาคตได้เช่น ครูสอนภาษาจีน นักแปลหนังสือ ล่ามแปลภาษาจีน นักวิชาการด้านภาษาจีน เป็นต้น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

อาจารย์ วนิดา ชูเกียร์ติวัฒนากุล

▪ M.A. (Teaching Chinese for the Speakers of Other Languages) Qingdao University, China (2011) ▪ อ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)

อาจารย์ ทรรศนีย์ โมรา

▪ Ph.D. (Linguistics and Apply Linguistics) Minzu University,China (2016) ▪ M.A. (International Education of Chinese Language) Minzu University, China (2011) ▪ อ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)

อาจารย์ ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์

▪ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559) ▪ M.A. (Modern Chinese Literature) Qingdao University, China (2006) ▪ ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(2546)

อาจารย์ เก็จวิรัล ตั้งสิริวัสส์

▪ M.A. (Teaching Chinese for the Speakers of Other Languages) Qingdao University, China (2013) ▪ อ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

Mr. Wei Jie

▪ ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมไทย-จีน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2555) ▪ B.A. (Teaching Chinese Languages) Guangxi University for Nationalities, China (2004)

Translate »