สาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)

Bachelor of Education Program in Social Studies

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) Bachelor of Education (Social Studies)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) B.Ed. (Social Studies)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

                     (2) นักวิชาการศึกษา

                     (3) ศึกษานิเทศก์

                     (4) นักฝึกอบรม

                     (5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งมั่นสร้างครูสังคมศึกษาที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในสัจธรรม คุณธรรม และเป็นผู้สร้างสรรค์สังคม

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และประสบการณ์ทางสังคมศึกษา ที่รอบรู้ อย่างลึกซึ้งมีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถประยุกต์ศิลปวิทยาการทางสังคมศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถเป็นผู้น าในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู ยึดถือจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเป็นครูสังคมศึกษาที่ดีมีคุณภาพของสังคม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ

ประธานสาขาวิชา

▪ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) ▪ ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) ▪ ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

อาจารย์ ดร.ศศิพัชร จำปา

▪ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558)) ▪ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545) ▪ อ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540)

อาจารย์ กัลยา เทียนวงศ์

▪ วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2552) ▪ ศศ.ม. (ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) ▪ ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)

อาจารย์ เอกชัย ภูมิระรื่น

▪ อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) ▪ ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

อาจารย์ วสวัตติ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

▪ วท.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557) ▪ ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552)

Translate »