สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)

Bachelor of Education Program in English

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (English)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) B.Ed. (English)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

                     (2) นักวิจัย

                     (3) ผู้แปล ล่าม

                     (4) พนักงานโรงแรม หรือพนักงานในธุรกิจการท่องเที่ยว

                     (5) ผู้เขียนข่าว ผู้เขียนบทรายการด้านสื่อสารมวลชน

                     (6) ผู้ประสานงาน หรือบุคลากรในองค์กรระหว่างประเทศ

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่ผลิตครูและบุคลากรด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมอันน าไปสู่การจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความสามารถในการใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศรัทธาในวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ

2).เพื่อผลิตบัณฑิตที่ได้รับการเสริมสร้างและบูรณาการความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะทางภาษาศาสตร์ วรรณคดีและวัฒนธรรม

3). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญา รวมถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
และความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ และวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ อีกทั้งปลูกฝังความเป็นผู้นำในการปฏิบัติงาน

4). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ

5). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสาร
ด้านภาษาอังกฤษจากผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถสื่อสารมีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม

6). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการ ที่
มีรูปแบบหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ ให้เหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

อาจารย์ มัณฑนา พันธุ์ดี

ประธานสาขาวิชา

▪ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543) ▪ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2532)

อาจารย์ ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม

▪ M.Ed. (International Educational Development) Teachers College, Columbia University, USA (2008) ▪ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2544) ▪ ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)

อาจารย์ เบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม

▪ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) ▪ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) ▪ ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

อาจารย์ สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์

▪ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559) ▪ กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2533) ▪ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2530)

อาจารย์ อรวรรณ ชูแก้ว

▪ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) ▪ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) ▪ ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)

Translate »