สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)

Bachelor of Education Program in Thai

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) Bachelor of Education (Thai)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศษ.บ. (ภาษาไทย) B.Ed. (Thai)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอนวิชาภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

                     (2) นักวิชาการศึกษา

                     (3) ศึกษานิเทศก์

                     (4) นักพิสูจน์อักษรตามสำนักพิมพ์ต่างๆ

                     (5) อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์

                     (6) ผู้สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ

                     (7) อาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย

ปรัชญาหลักสูตร

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่แสดงอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของไทย ครูที่จะสอนภาษาไทยจึงต้องมีความรู้ ความสามารถเชิงบูรณาการในทุกทักษะทางภาษาไทยมีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนมีทักษะการสอนที่เหมะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นครูที่มีความรู้ ความสามารถทางการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21

2). ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีความรู้ทางภาษาไทยและสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาภาษาไทยให้ดำรงบทบาท และความสำคัญต่อสังคมอย่างทัดเทียมกับวิทยาการอื่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

3). ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและค้นคว้า
วิทยาการต่างๆ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง

4). ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณและเป็นครูที่มี
คุณภาพของสังคม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

อาจารย์ รจนา คำนึงผล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

▪ ค.ม. (การสอนภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) ▪ ค.บ. (การสอนภาษาไทย) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (2539)

ผศ.ดร. ชลธิชา หอมฟุ้ง

▪ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) ▪ อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) ▪ ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)

อาจารย์ ปวริส มินา

▪ อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) ▪ อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)

อาจารย์ วันวิสาห์ ปัญญาจิรวุฒิ

▪ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) ▪ ศษ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)

อาจารย์ ไพรินทร์ พึ่งพงษ์

▪ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) ▪ ศษ.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

Translate »