สาขาวิชาการประถมศึกษา

สาขาวิชาการประถมศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)

Bachelor of Education Program in Elementary Education

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) Bachelor of Education (Elementary Education)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) B.Ed. (Elementary Education)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอนประถมศึกษา ผู้สอนผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการ

                         ศึกษา

                     (2) ผู้สอนร่วมสอนในโรงเรียนนานาชาติ

                     (3) นักวิชาการประถมศึกษา

                     (4) นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการประถมศึกษา

                     (5) ผู้ประกอบกิจการโรงเรียนประถมศึกษา

ปรัชญาหลักสูตร

ผลิตครูที่มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นครูประถมศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นครูประจำชั้นที่รู้รอบโดยสามารถจัดการเรียนรู้ สาระวิชาและบูรณาการ ตลอดจนเป็นผู้น าด้านการเรียนการสอนโดยสามารถวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน วิชาชีพ และสังคม

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ครองตนในการเป็นครูประถมศึกษาที่ดีและเป็นแบบอย่างของผู้เรียน

2). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ และผู้นำทางวิชาการที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์การสอน โดยสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผู้เรียน วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง

ประธานสาขาวิชา

▪ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) ▪ ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) ▪ กศ.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (2538)

อาจารย์ ดร.ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์

▪ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) ▪ กศ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2544) ▪ ศษ.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2541)

อาจารย์ ดร.วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ

▪ ค.ม. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) ▪ ศษ.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)

อาจารย์ ดร.พรพิมล รอดเคราะห์

▪ ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2558) ▪ ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) ▪ ค.บ. (ประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล

▪ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) ▪ ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) ▪ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2546) ▪ ค.บ. (ประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)

Translate »