สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี)

Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) Bachelor of Education (Early Childhood Education)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) B.Ed. (Early Childhood Education)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอน/อาจารย์สอนศิลปะ

                     (2) ที่ปรึกษาด้านศิลปะ

                     (3) นักวิชาการด้านศิลปศึกษา

                     (4) นักออกแบบประยุกต์ศิลป์

                     (5) ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านศิลปะ  

                     (6)ผู้ออกแบบ/จัดการนิทรรศการศิลปะ

                     (7) ศิลปิน (ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ)

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตครูปฐมวัยที่มีอุดมการณ์ อัตลักษณ์ สมรรถนะ วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ผู้เรียน วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1).เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย มีคุณธรรม จริยธรรม และครองตนในการเป็นครูปฐมวัยที่ดี

2). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นําและผู้นําทางวิชาการที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง โดยสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง ผู้เรียน วิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

อาจารย์ ดร. มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ

▪ ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) ▪ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) ▪ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู

▪ กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557) ▪ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551) ▪ ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2548)

อาจารย์ อรกานต์ เพชรคุ้ม

▪ กศ.ม (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2554) ▪ ศษ.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)

อาจารย์ ธนาภา สงค์สมบัติ

▪ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) ▪ ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

อาจารย์ มุจลินท์ กลิ่นหวล

▪ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) ▪ ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2553)

Translate »