สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

Bachelor of Arts Program in Lifelong Education

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิต) Bachelor of Arts (Lifelong Education)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศศ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต) B.A. (Lifelong Education)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอน/อาจารย์สอนศิลปะ

                     (2) ที่ปรึกษาด้านศิลปะ

                     (3) นักวิชาการด้านศิลปศึกษา

                     (4) นักออกแบบประยุกต์ศิลป์

                     (5) ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านศิลปะ  

                     (6)ผู้ออกแบบ/จัดการนิทรรศการศิลปะ

                     (7) ศิลปิน (ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ)

ปรัชญาหลักสูตร

 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนัก มีความรู้ และความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมยอมรับและเคารพในความแตกต่าง
หลากหลาย และคุณค่าความเป็นมนุษย์ และมีความรับผิดชอบต่อวิชาการและวิชาชีพ

2). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางการศึกษาตลอดชีวิตทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ

4). เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
มนุษย์และสังคมได้อย่างเหมาะสม

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

อาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข

▪ ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560) ▪ ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) ▪ สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543)

อาจารย์ ภัทรพล มหาขันธ์

▪ ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) ▪ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2542) ▪ ศษ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2539) ▪ ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) ▪ ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530) ▪ ค.บ. (การศึกษาอรูปนัย สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คีรีบูน จงวุฒิเวศย

▪ Ph.D. (Higher and Adult Education) University of Missouri, Columbia, USA (1986) ▪ MA.AS. (Agrarian Studies) University of the Philippines, Philippines (1979) ▪ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2518)

อาจารย์ บุญมา เขียววิชัย

▪ ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2530) ▪ BA.Ed. (Adult and Post-Secondary Education) University of Hull, UK (1985) ▪ ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2518)

อาจารย์ ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว

▪ ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555) ▪ ศษ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)

Translate »