สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

Bachelor of Arts Program in Lifelong Education

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิต) Bachelor of Arts (Lifelong Education)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศศ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต) B.A. (Lifelong Education)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) บุคลากรด้านการพัฒนามนุษย์และองค์กร นักพัฒนาทรัพยากร

                         มนุษย์ นักฝึกอบรม และนักจัดการเรียนรู้ในองค์กร

                     (2) บุคลากรด้านการพัฒนาชุมชน การจัดการเรียนรู้ นักจัดการเรียนรู้

                         ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

                     (3) บุคลากรทางการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการ

                         เรียนรู้ผู้ใหญ่และผู้สูงวัย

                     (4) นักวิชาการศึกษา วิทยากรกระบวนการ ผู้ทำงานด้านการส่งเสริม

                         และการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งลักษณะงานที่เกี่ยวข้องการศึกษา

                         ตลอดชีวิต

ปรัชญาหลักสูตร

 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความตระหนัก มีความรู้ และความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมยอมรับและเคารพในความแตกต่าง
หลากหลาย และคุณค่าความเป็นมนุษย์ และมีความรับผิดชอบต่อวิชาการและวิชาชีพ

2). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางการศึกษาตลอดชีวิตทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ

4). เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
มนุษย์และสังคมได้อย่างเหมาะสม

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

อาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข

▪ ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560) ▪ ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551) ▪ สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2543)

อาจารย์ ภัทรพล มหาขันธ์

▪ ค.ด. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) ▪ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2542) ▪ ศษ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2539) ▪ ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532) ▪ ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530) ▪ ค.บ. (การศึกษาอรูปนัย สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คีรีบูน จงวุฒิเวศย

▪ Ph.D. (Higher and Adult Education) University of Missouri, Columbia, USA (1986) ▪ MA.AS. (Agrarian Studies) University of the Philippines, Philippines (1979) ▪ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2518)

อาจารย์ บุญมา เขียววิชัย

▪ ศษ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2530) ▪ BA.Ed. (Adult and Post-Secondary Education) University of Hull, UK (1985) ▪ ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2518)

อาจารย์ ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว

▪ ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555) ▪ ศษ.บ. (การศึกษาตลอดชีวิต) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)

Translate »