สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Bachelor of Science Program in Sports Science

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) Bachelor of Science (Sports Science)

ชื่อย่อภาษาไทย

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) B.Sc. (Sports Science)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอน/อาจารย์สอนศิลปะ

                     (2) ที่ปรึกษาด้านศิลปะ

                     (3) นักวิชาการด้านศิลปศึกษา

                     (4) นักออกแบบประยุกต์ศิลป์

                     (5) ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านศิลปะ  

                     (6)ผู้ออกแบบ/จัดการนิทรรศการศิลปะ

                     (7) ศิลปิน (ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ)

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และสร้างสรรค์ในวิชาชีพ สามารถพัฒนานวัตกรรมทางการออกกำลังกาย และกีฬา มีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่ชุมชน และสังคม

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพทางการกีฬาของประชากรไทย รวมถึงการมีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

2). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และกีฬา

3). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความสามารถในการให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และกีฬา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิสา บุญมาก

หัวหน้าภาควิชา

▪ วท.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) ▪ วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) ▪ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)

อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล

▪ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา) มหาวิทยาลัยบูรพา (2549) ▪ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541) ▪ วท.บ. (สันทนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2533)

อาจารย์ ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ

▪ วท.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556) ▪ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) ▪ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)

อาจารย์ อัยรัสต์ แกสมาน

▪ ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546) ▪ วศศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)

อาจารย์นรินทรา จันทศร

▪ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551) ▪ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2548)

Translate »