สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Psychology

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) Bachelor of Arts (Psychology)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศศ.บ. (จิตวิทยา) B.A. (Psychology)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) นักจิตวิทยาในหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

                     (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานทั้ง

                         ภาครัฐและเอกชน

                     (3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิจัยทางด้านจิตวิทยา

                     (4) นักวิชาการและ/หรือนักวิจัยทางด้านจิตวิทยา

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็น แหล่งค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางจิตวิทยา บัณฑิตมีความรู้ความชำนาญ คิดอย่างสร้างสรรค์ยึดมั่น คุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความช านาญทางจิตวิทยาอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม

2). เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางจิตวิทยากับศาสตร์ อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม เทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3). เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานทางจิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น

หัวหน้าภาควิชา

▪ ค.ด. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547) ▪ กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2540) ▪ ศษ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2525)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เมืองแก้ว

▪ ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) ▪ ศษ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

อาจารย์ ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล

▪ กศ.ด. (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2557) ▪ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2549) ▪ กศ.บ. (เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2545)

อาจารย์ ดร.วนัญญา แก้วแก้วปาน

▪ วท.ม. (สุขภาพจิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552) ▪ วท.บ. (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2554) ▪ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)

อาจารย์ ฐิติมา เวชพงศ์

▪ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553) ▪ วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539) ▪ ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2536)

Translate »