สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

Bachelor of Arts Program in Educational Technology

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) Bachelor of Arts (Educational Technology)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) B.A. (Educational Technology)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

                     (2) นักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา

                     (3) นักออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา

                     (4) นักวิชาการสื่อสารประชาสัมพันธ์

                     (5) นักวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษาและด้านสื่อสารสนเทศทางการ

                         ศึกษา

                     (6) นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน

                     (7) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                     (8) ผู้ประกอบการทางด้านสื่อและเทคโนโลยี

ปรัชญาหลักสูตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา พัฒนาการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มี คุณภาพ และยั่งยืน

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในฐานะนักปฏิบัติการในวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษาและหรือปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ด้านสื่อในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2). เพื่อให้บัณฑิตสามารถออกแบบพัฒนานวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีและให้บริการทาง

เทคโนโลยีการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3). เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

การศึกษาได้

4). เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา

5). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศรัทธาและจรรยาบรรณ ในวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

ผศ.ดร.สิทธิชัย ลายเสมา

รองหัวหน้าภาควิชา

▪ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2557) ▪ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี (2551) ▪ ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล

▪ ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) ▪ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) ▪ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2539)

อาจารย์ มนธิรา บุญญวินิจ

▪ ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(2559) ▪ ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557) ▪ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) ▪ วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)

อาจารย์ สมหญิง เจริญจิตรกรรม

▪ ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2517) ▪ ค.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2515)

อาจารย์ นุสรา เดชจิตต์

Krissanawong Sivapramsakul

▪ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) ▪ ศษ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)

Translate »