สาขาวิชาศิลปศึกษา

สาขาวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

Bachelor of Education Program in Art Education

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย

ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศิลปศึกษา) Bachelor of Education (Art Education)

ชื่อย่อภาษาไทย

ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) B.Ed. (Art Education)

จุดเด่น/จุดเน้นของหลักสูตร

วิชาชีพ/อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                     (1) ผู้สอน/อาจารย์สอนศิลปะ

                     (2) ที่ปรึกษาด้านศิลปะ

                     (3) นักวิชาการด้านศิลปศึกษา

                     (4) นักออกแบบประยุกต์ศิลป์

                     (5) ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านศิลปะ  

                     (6)ผู้ออกแบบ/จัดการนิทรรศการศิลปะ

                     (7) ศิลปิน (ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ)

ปรัชญาหลักสูตร

สร้างครูมืออาชีพทางการสอนศิลปะ ถ่ายทอดได้อย่างสร้างสรรค์ และสรรสร้างนวัตกรรม ทางศิลปะสู่อาชีพในระดับสากล

จุดประสงค์ของหลักสูตร

1). เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้  ความคิด  ความสามารถ มีเจตคติและบุคลิกภาพที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการเป็นครูศิลปะ และเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ และนวัตกรรมทางศิลปะ

2). เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ศิลปวิทยาการ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทางด้านศิลปศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

3). เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ และการศึกษาต่อในระดับสูง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ค้นหาบุคลากร

อาจารย์ ดร.พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ

ประธานสาขาวิชาฯ

▪ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาเรขศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ บัณฑิตศึกษา มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร. ประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล

▪ ปริญญาตรี , มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ▪ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ศุภกร เจริญสุขประภา

▪ ศปม.(ศิลปกรรมศาตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2556) ▪ ศปบ.(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)

อาจารย์ธนาเทพ พรหมสุข

▪ อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล

Krissanawong Sivapramsakul

▪ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน​

▪ ปริญญาเอก และโท ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Translate »