เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์

  • คณะศึกษาศาสตร์
  • ผู้บริหาร
  • หน่วยงานภายใน
  • ประวัติและความเป็นมา
  • แผนยุทธศาสตร์
  • ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • แผนการดำเนินงาน

ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2513 เปิดเป็นคณะวิชาที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น เป็นผู้รักษาการคณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์

วัตถุประสงค์หลัก

 เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระยะแรกที่เปิดสอนมี 4 สาขาวิชาเอกคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นที่ 1 รวม 31 คน
พ.ศ. 2514 ได้ทำการแบ่งส่วนราชการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และทำการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514 

ภายในคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการดังนี้ 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อัตลักษณ์

“สร้างสรรค์การศึกษา พัฒนาคุณธรรม”

วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศ มีความเป็นมืออาชีพด้านการศึกษา (Organization of Creativity, Educational Excellence and Professionalism) ระดับ 1 ใน 3 ของประเทศ”

พันธกิจ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพันธกิจในการดำเนินการ ดังนี้

สมรรถนะหลัก (Core competency)

“เชี่ยวชาญการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางการศึกษา”

ตราคณะ

คำขวัญ

“สร้างสรรค์ ทันสมัย ใส่ใจสังคม อุดมความรู้ เชิดชูคุณธรรม”

ปรัชญา

“ องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา ” (Excellent Educational Organization)

ปณิธาน

“ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม”

วัตถุประสงค์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

S M A R T E D U C

สีประจำคณะ

สีน้ำเงิน

ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกกล้วยไม้

แผนการดำเนินงาน

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

พัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นส่วนสำคัญของงานทุกระบบ มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบกลไกเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งระดับภาควิชาและระดับคณะให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

นโยบายด้านวิชาการ

มุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและศาสตร์การสอน มีแนวคิดที่ทันสมัยในการประยุกต์และบูรณาการทางความคิดอย่างเป็นระบบ นำความรู้ความสามารถทางด้าน ICT มาใช้การผลิตนวัตกรรมการเรียนรู้ การวิจัย หรือการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เป็นบัณฑิตผู้มีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครู รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริมให้คณะศึกษาศาสตร์เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

นโยบายด้านการบริการวิชาการ

ส่งเสริมการบริการวิชาการให้คณะศึกษาศาสตร์เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกชุมชนภูมิภาคตะวันตก

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนางานบริการวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ด้านการพัฒนานักศึกษา

พัฒนาระบบบริการและกิจกรรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานทุกระบบ รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่พึงประสงค์สอดคล้องกับวิชาชีพครู

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านการวิจัย

พัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

ส่งเสริมและพัฒนาให้คณาจารย์มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยในระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ

นโยบายด้านการบริหาร

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมภารกิจทุกด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบการใช้ไอซีทีเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน

นโยบายด้านโรงเรียนสาธิต

พัฒนาให้โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบการสอนและการจัดการศึกษา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้อาจารย์และบุคลากรมีคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น

อาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ เอกชัย ภูมิระรื่น

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์
Translate »