ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ

ผศ.ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ

อาจารย์มัณฑนา พันธุ์ดี

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม

อาจารย์ฤทธิชัย หยิบเจริญพร

อาจารย์ ดร.รินทร์ ชีพอารนัย

ผศ.ดร.วชิระ จันทราช

อาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล

อาจารย์วนิดา ชูเกียร์ติวัฒนากุล

Translate »