ภาควิชาการบริหารการศึกษา

รศ.ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร. สงวน อินทร์รักษ์

รองหัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. มัทนา วังถนอมศักดิ์

ผศ.ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ

ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา

ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ

ผศ.ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา

Translate »