ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ ดร.อุรปรีย์ เกิดในมงคล

ผศ.กันยารัตน์ สอาดเย็น

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข

อาจารย์ ดร.วนัญญา แก้วแก้วปาน

Translate »