ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

รศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล

หัวหน้าภาควิชา

รศ.ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธา

รศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น

รศ.ดร. เอกนฤน บางท่าไม้

รศ.ดร. น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์

ผศ.ดร.สิทธิชัย ลายเสมา

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล

Translate »