ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

อาจารย์ ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส

หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล

อาจารย์ ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตต์จรัส

อาจารย์ ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร

Translate »