ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา

อาจารย์ ดร. นภสร นีละไพจิตร

หัวหน้าภาควิชา

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรม วงศ์ประเสริฐ

อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรนำชู

อาจารย์ ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ์

อาจารย์นรินทรา จันทศร

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม

อาจารย์ ดร.พิทักษ์ สุพรรโณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ

อาจารย์ กมลรัตน์ หนูสวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิสา บุญมาก

อาจารย์ อัยรัสต์ แกสมาน

อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์

อาจารย์ ดร.รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร.ต.ดร.นิวัฒน์ บุญสม

Translate »