ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา

อาจารย์นภสร นีละไพจิตร

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โรม วงศ์ประเสริฐ

อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรนำชู

อาจารย์ ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ์

อาจารย์นรินทรา จันทศร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม

อาจารย์พิทักษ์ สุพรรโณภาพ

อาจารย์ ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี ผลพันธิน

อาจารย์ กมลรัตน์ หนูสวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิสา บุญมาก

อาจารย์ อัยรัสต์ แกสมาน

อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์

อาจารย์ ดร.รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร. นิวัฒน์ บุญสม

Translate »