เอกสาร Download

  • เอกสารทั่วไป
  • เอกสารสำหรับประกันคุณภาพ
  • เอกสารหลักสูตร
  • เอกสารอาจารย์
  • เอกสารสำหรับนักศึกษา

เอกสารสำหรับประกันคุณภาพ

ภายในคณะศึกษาศาสตร์ แบ่งส่วนราชการดังนี้ 

ไฟล์ Excel คำนวนผลการประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ.

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2557

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ

เอกสารหลักสูตร

เอกสารหลักสูตร

Translate »